Wij staan voor u klaar 085-0606323 info@venmansmontage.nl
Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Venmans Montage: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Romeinenweg 44, 5349 AL te Oss, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83403663.
 2. Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk of rechtspersoon met wie Venmans Montage een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Venmans Montage en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Venmans Montage zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe Venmans Montage zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief en in de meest ruime zin des woords bedoeld, begrepen kunnen zijn, montagewerk, de uitvoering van projectinrichting en/of ontruimingen en/of verhuis- en/of koeriersdiensten.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Venmans Montage en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. In geval de Overeenkomst betrekking heeft op internationaal vervoer van goederen over de weg, is naast deze algemene voorwaarden, het CMR-verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956)) van toepassing. Indien en voor zover bij internationaal vervoer het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in het CMR-verdrag, prevaleert het bepaalde in het CMR-verdrag.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Venmans Montage worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van Venmans Montage. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Iedere offerte van Venmans Montage is vrijblijvend, ook in geval daarin is vermeld dat deze voor een bepaalde tijd geldig is. Venmans Montage kan zijn offerte tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in een offerte van Venmans Montage, binden Venmans Montage niet.
 3. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een offerte die gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de offerte van Venmans Montage op de daartoe door hem aangewezen wijze door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Venmans Montage zoals in de offerte vermeld, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Venmans Montage anders aangeeft.
 5. Indien Partijen naar aanleiding van de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van Venmans Montage een contract ondertekenen, vormt de offerte samen met het contract de inhoud van de Overeenkomst, met dien verstande dat indien en voor zover het bepaalde in het contract afwijkt van het bepaalde in de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte, het bepaalde in het contract prevaleert.
 6. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Venmans Montage aangewezen wijze, aan Venmans Montage te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Venmans Montage verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Opdrachtgever Venmans Montage steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Opdrachtgever is bovendien gehouden Venmans Montage zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Voor zover gelet op de aard van de Diensten relevant, zoals in geval van montagewerkzaamheden, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de ruimtes van uitvoering leeg en toegankelijk zijn. Indien bij de uitvoering van de Diensten gebruik moet worden gemaakt van een lift of trap, dient de Opdrachtgever de aanwezigheid daarvan voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan Venmans Montage te melden. Tevens in geval op locatie van uitvoering een parkeervergunning vereist is, dient de Opdrachtgever daarvan voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst mededeling te doen aan Venmans Montage.
 4. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen om zijn volledige medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te geven, onder meer zoals bepaald in de vorige leden van dit artikel, is Venmans Montage, onverminderd het bepaalde in artikel 14, gerechtigd de eventuele vertragings-/wachturen en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever. Vertragings-/wachturen worden berekend op basis van het door Venmans Montage daarvoor gehanteerde gebruikelijke uurtarief.

ARTIKEL 5. | DERDEN
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Venmans Montage bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Venmans Montage, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Venmans Montage, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE OPDRACHTGEVER
Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst is Venmans Montage gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Venmans Montage tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.7, zijn de eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Venmans Montage zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Venmans Montage treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Venmans Montage Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Venmans Montage na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Venmans Montage biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONTRUIMINGEN
In geval uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de Overeenkomst voorziet in ontruiming van een ruimte, verbindt Venmans Montage zich tot het leegruimen van de ruimte door verwijderen van de daar aanwezige roerende goederen. Deze goederen worden door Venmans Montage vernietigd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de goederen naar een andere locatie worden vervoerd, in welk geval het bepaalde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing is.

ARTIKEL 9. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HET VERHUIZEN VAN GOEDEREN

 1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, uitsluitend van toepassing op het verhuizen van goederen door of namens Venmans Montage. Onder goederen in de zin van dit artikel worden verstaan, zaken die zich in een overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt met uitzondering van die zaken die volgens verkeersopvatting niet tot de gebruikelijke inhoud van die ruimte behoren. Dit artikel is niet van toepassing op ontruimingen als bedoeld in artikel 8.
 2. De goederen worden bezorgd in de door de Opdrachtgever aangegeven ruimte en op de door de Opdrachtgever aangegeven verdieping. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste opgave van alle gegevens die in verband met de verhuizing van belang zijn, zoals wat betreft de verdieping waar de goederen moeten worden afgeleverd.
 3. Als gebruik moet worden gemaakt van een trap of lift, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze ruim genoeg is en vrij van obstakels om de goederen, inclusief eventuele verpakking, naar boven of naar beneden te kunnen brengen. De goederen dienen in de eventuele verpakking door de deuren van het pand te passen.
 4. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle toegangswegen alsmede de ruimte waar de goederen moeten worden geplaatst, vrij zijn van obstakels.
 5. Venmans Montage is verplicht de goederen, die gelet op hun aard of de wijze van vervoer, ingepakt behoren te worden of uit elkaar genomen behoren te worden, in te pakken dan wel uit elkaar te nemen en ter bestemming uit te pakken, dan wel in elkaar te zetten.
 6. Venmans Montage is verplicht de goederen ter bestemming af te leveren en wel in de staat, waarin hij hem uit hoofde van het vorige lid ter verpakking of demontage, dan wel in de staat, waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld.
 7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is Venmans Montage verplicht een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien.
 8. Bij niet nakomen van de op hem (uit hoofde van lid 5, 6 of 7 of anderszins) rustende verplichtingen is Venmans Montage desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
 9. Venmans Montage is bovendien niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de bijzondere risico’s verbonden aan één of meer van de volgende omstandigheden:
 • het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van goederen door de Opdrachtgever of met behulp van enige persoon of enig middel door de Opdrachtgever daartoe uit eigener beweging ter beschikking gesteld;
 • de keuze door de Opdrachtgever voor een wijze van verpakking van de goederen of wijze van uitvoering van de Overeenkomst die verschilt van wat gebruikelijk is;
 • de aanwezigheid onder de te vervoeren goederen van goederen waarvoor, indien Venmans Montage op de hoogte was geweest van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zouden zijn getroffen;
 • de aard of de staat van de goederen zelf, die door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging.
 1. Voor zover Venmans Montage aansprakelijk is wegens niet nakomen van de op hem uit hoofde van lid 5, 6 of 7 rustende verplichtingen heeft de Opdrachtgever geen ander recht dan te zijner keuze te vorderen betaling van een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde goed, dan wel betaling van de waardevermindering van het beschadigde goed.
 2. Voor zover Venmans Montage aansprakelijk is wegens niet nakomen van de op hem uit hoofde van lid 5, 6 of 7 rustende verplichtingen, is hij niet aansprakelijk boven een bedrag van € 23.000,- per inboedel. € 23,- van de geleden schade blijft voor risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 10. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR KOERIERSDIENSTEN

 1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, uitsluitend van toepassing op het vervoeren van goederen over de weg door of namens Venmans Montage, anders dan het verhuizen van goederen als bedoeld in het vorige artikel. Dit artikel is evenwel niet van toepassing op ontruimingen als bedoeld in artikel 8.
 2. Venmans Montage is verplicht ten vervoer ontvangen goederen ter bestemming af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.
 3. Venmans Montage is verplicht de ten vervoer ontvangen goederen binnen een redelijke termijn ter bestemming af te leveren; indien een termijn van aflevering Schriftelijk is overeengekomen, dient binnen deze termijn afgeleverd te worden.
 4. Venmans Montage is, tenzij sprake is van overmacht, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de goederen en voor vertragingsschade voor zover Venmans Montage de in lid 2 en/of 3 genoemde verplichtingen niet is nagekomen.
 5. Indien Venmans Montage de op hem uit hoofde van lid 2 en/of 3 rustende verplichting niet nakwam, is hij desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
 6. het vervoer van de zaken in een onoverdekt voertuig, wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en op de vrachtbrief is vermeld;
 7. ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn;
 8. behandeling, lading, stuwing of lossing van de zaken door de afzender, de geadresseerde of personen, die voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen;
 9. de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;
 10. hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een voertuig speciaal ingericht om de zaken aan invloed daarvan te onttrekken;
 11. onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken der colli;
 12. het feit dat het vervoer een levend dier betreft.
 13. De schadevergoeding die Venmans Montage wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van lid 2 rustende verplichting is verschuldigd, is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram; voor andere schade dan schade ten gevolge van verlies van of schade aan de goederen, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is Venmans Montage niet aansprakelijk.
 14. Het aansprakelijkheidsregime van de Algemene Vervoercondities 2002 is ook voor het overige van overeenkomstige toepassing op het vervoeren van goederen over de weg zoals bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 11. | OPSLAG VAN GOEDEREN
Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat goederen van de Opdrachtgever tijdelijk worden opgeslagen op locatie van Venmans Montage of een andere door Venmans Montage aangewezen locatie, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze goederen op de daartoe overeengekomen datum en tijd dan wel binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek, door Venmans Montage kunnen worden afgeleverd op de door de Opdrachtgever aangewezen bestemming. Indien de Opdrachtgever daarmee in gebreke is, is Venmans Montage gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

ARTIKEL 12. | KLACHTEN

 1. De Opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Venmans Montage, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Venmans Montage mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan Venmans Montage Schriftelijk te bevestigen.
 2. In geval van montagewerkzaamheden dient de Opdrachtgever eventuele ten tijde van de oplevering voor de Opdrachtgever redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, terstond bij de oplevering te melden. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf werkdagen nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk en gemotiveerd bij Venmans Montage te worden ingediend.
 3. Klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf werkdagen Schriftelijk en gemotiveerd bij Venmans Montage te zijn ingediend.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Venmans Montage uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Venmans Montage bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

 1. Venmans Montage is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Venmans Montage geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Venmans Montage bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de Opdrachtgever de prijs voor het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. In verband met overmacht geleden schade anders dan (gedeeltelijke) restitutie dan wel (gedeeltelijke) kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Venmans Montage is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Venmans Montage ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Venmans Montage in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Venmans Montage gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Venmans Montage heeft gesteld.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Venmans Montage op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Venmans Montage ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Venmans Montage de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De offerte van Venmans Montage vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs/aanneemsom en/of uurtarief. Extra kosten die Venmans Montage moet maken als gevolg van het niet-nakomen door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, onder meer zoals voorzien in deze algemene voorwaarden, komen aanvullend voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Alle door Venmans Montage vermelde en door de Opdrachtgever aan hem verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande deze bedragen (mede) inclusief btw worden vermeld indien de Opdrachtgever een Consument is.
 3. Indien en voor zover een vaste prijs/aanneemsom is overeengekomen, is deze prijs gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Venmans Montage bekend waren op het moment dat Venmans Montage deze prijs aan de Opdrachtgever heeft aangeboden. Indien zich in dat geval prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Venmans Montage redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Venmans Montage redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Venmans Montage gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Opdrachtgever door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Venmans Montage alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege.
 4. Tenzij ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Venmans Montage gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Opdrachtgever aan Venmans Montage verschuldigde te vorderen.
 5. Venmans Montage is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Opdrachtgever alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Venmans Montage is nagekomen.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Venmans Montage aangewezen wijze, binnen de door Venmans Montage vermelde termijn of op het door hem aangegeven moment.
 7. Venmans Montage is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen. Uitsluitend op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever zullen facturen per post worden verzonden.
 8. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Opdrachtgever handelt in hoedanigheid van Consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Diensten, onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Venmans Montage kan worden toegerekend.
 2. Venmans Montage is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Venmans Montage is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Venmans Montage in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Venmans Montage aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Venmans Montage toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Venmans Montage aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Venmans Montage te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Venmans Montage hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Venmans Montage ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Venmans Montage is beperkt tot ten hoogste het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Diensten waarop de aansprakelijkheid van Venmans Montage betrekking heeft. Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Venmans Montage beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Venmans Montage betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Venmans Montage nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Venmans Montage afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Venmans Montage dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Vorenstaande laat het bepaalde in artikel 9.11 en 10.6 onverlet.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Venmans Montage van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Venmans Montage toerekenbaar is. Indien Venmans Montage uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Venmans Montage zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Venmans Montage, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Venmans Montage en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Venmans Montage één jaar.

ARTIKEL 17. | RETENTIE- EN PANDRECHT

 1. Venmans Montage heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op de goederen van de Opdrachtgever die Venmans Montage in verband met de Overeenkomst onder zich heeft. Tegenover de Opdrachtgever kan Venmans Montage het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met eventueel voorgaande Overeenkomsten.
 2. Alle goederen van de Opdrachtgever die Venmans Montage in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Opdrachtgever heeft.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Venmans Montage aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.